ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ & ΑΕ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάσωσης. Η διασφάλιση άριστων συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο και δέσμευση της ACTION CLUB IKE. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιο μας, η εταιρεία παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής μας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από την εργασία που επιτελούν ή τη θέση που κατέχουν στην ACTION CLUB IKE. Η πολιτική της Εταιρίας για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού της συνίσταται στα ακόλουθα:
 • Να παρέχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για την αποφυγή και πρόληψη τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών και να παροτρύνει τους υπεργολάβους και συνεργάτες να κάνουν το ίδιο
 • Να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που είναι σχετικές με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων και απειλών για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας της εταιρείας
 • Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και πρακτικών Υ&Α που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας
 • Να ενθαρρύνει την διαβούλευση με τους εργαζομένους και την συμμετοχή τους στα θέματα που είναι σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην εφαρμογή του Συστήματος Υ&Α
 • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με την Υ&Α και των καλών πρακτικών ( χρήση ΜΑΠ κλπ.)
 • Να διαθέτει πόρους για την διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

 

Για την εφαρμογή της Πολιτικής και την  επίτευξη των στόχων η ACTION CLUB IKE:

 

 1. Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην  Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Το Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
 2. Αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια.
 3. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων της στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
 4. Παρέχει εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους δικούς της εργαζόμενους και αυτών των υπεργολάβων της.
 5. Διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, Συνεργάτες, Υπεργολάβοι και επισκέπτες έχουν κατανοήσει και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές , τους κανονισμούς και την πολιτική υγείας και ασφάλειας της ACTION CLUB IKE στους εργασιακούς χώρους.
 6. Εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία.
 7. Εφαρμόζει διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των ατυχημάτων και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης.

 

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία καθώς και η συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις για την ΥΑΕ αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτή.